• De overeenkomst geldt voor minimaal 12 maanden vanaf de eerste dag van de aankomende maand en wordt automatisch, stilzwijgend verlengd met de op dat moment geldende prijzen;
  • Na een periode van 12 maanden moet een opzegtermijn van één maand in acht genomen worden;
  • Opzegging kan alleen door het opzegformulier in te vullen (verkrijgbaar bij Vrouwfit) en voor de eerste van de maand bij de balie van Vrouwfit in te leveren;
  • Bij het niet kunnen incasseren van het maandelijkse abonnementsgeld ontvangt de abonnementhoudster hiervan schriftelijk bericht (herinnering 1) . Hierin wordt tevens bericht dat Vrouwfit gelijktijdig bij het incasseren van het abonnementsgeld voor de eerstkomende maand ook de nog te betalen achterstand aan abonnementsgeld zal trachten te incasseren;
  • Mocht wederom incasseren niet mogelijk zijn dan zal Vrouwfit de abonnementhoudster ook hiervan schriftelijk berichten (herinnering 2). Gelijktijdig zal Vrouwfit overgaan tot het vorderen van al wat abonnementhoudster verschuldigd is: bij een abonnement voor een jaar zijn dat alle nog niet betaalde abonnementsgelden tot en met de laatste dag van de abonnementsperiode en de kosten wegens het uitblijven van betaling van het abonnementsgeld verschuldigd over de opzegtermijn van een maand.Vrouwfit zal tevens gebruik maken van haar recht het abonnement te beëindigen zonder dat de verplichting tot betaling komt te vervallen.
  • De kosten voor de schriftelijke herinneringen (maximaal 2) bij een betaalachterstand zijn € 6,00 per herinnering en komen voor rekening van de abonnementhoudster.
  • Bij uitblijven van betaling door abonnementhoudster van het dan gevorderde deze vordering ter verdere incassering uit handen worden gegeven aan een gerechtsdeurwaarder. Vanaf dat moment zijn alle kosten hieraan verbonden, de wettelijke rente en de buitenrechtelijke en gerechtelijke incassokosten geheel voor rekening van de abonnementhoudster.
  • Vrouwfit Sportcentrum is gerechtigd tariefsverhogingen door te berekenen en/of huisregels aan te passen;
  • In geval van zwangerschap of ernstige ziekte kan met een geldige doktersverklaring en in overleg met de directie betalingstermijnen worden doorgeschoven.
  • Vrouwfit Sportcentrum stelt zich in geen enkele vorm aansprakelijk voor geleden schade c.q. letsel of vermissing;
  • Wanneer het contract ondergetekend wordt is men op de hoogte van en akkoord met bovenstaande regels en huisregels, zoals vermeldt op de website en op de achterzijde van het contract.