Algemene voorwaarden

Wanneer je besluit om lid te worden bij Vrouwfit, ga je automatisch akkoord met onze opgestelde algemene voorwaarden en huisregels. Deze regels zijn ontworpen om zowel voor ons als voor jou een prettige sportomgeving te waarborgen binnen Vrouwfit. Hieronder vind je de algemene voorwaarden voor elk lidmaatschap dat wij aanbieden. Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
Algemene bepalingen:
• Bij ondertekening van deze overeenkomst is ondergetekende minimaal 18 jaar oud.
• Indien ondergetekende 16 of 17 jaar oud is, dient machtiging ondertekend te worden door een ouder/voogd.
• Vrouwfit behoudt te allen tijde het recht om tariefsverhogingen door te berekenen (tot een maximumbedrag van € 3,- per jaar) en om de algemene voorwaarden en/of huisregels aan te passen.
• Ondergetekende is zich ervan bewust dat Vrouwfit een sportschool is exclusief voor vrouwen en dus alleen vrouwelijke leden heeft.
• Een lidmaatschap bij Vrouwfit is uitsluitend geldig voor één persoon en mag onder geen enkele omstandigheid worden gedeeld met derden.
• Vrouwfit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade, letsel of vermissing.
• Ondergetekende stemt ermee in om e-mails, pushberichten en nieuwsberichten te ontvangen vanuit Vrouwfit en onze beschikbare app.

Betaling:
• Door het plaatsen van een handtekening onder deze overeenkomst is ondergetekende verplicht ervoor te zorgen dat de maandelijkse incasso kan plaatsvinden.
• De incasso vindt doorgaans plaats rond de 27e van elke kalendermaand.
• Het maandelijkse incasso dat elke maand plaatsvindt, is voor de komende maand. Dit betekent dat als er bij inschrijving niet direct een betaling plaatsvindt voor de huidige maand, er bij de eerste incasso geld wordt geïncasseerd voor de resterende dagen van de eerste maand van ingang van het abonnement en de komende maand.
• Indien het maandelijkse abonnementsgeld niet geïncasseerd kan worden, ontvangt ondergetekende een e-mail (herinnering 1). De betaling dient binnen 14 dagen na ontvangst van de herinnering te worden voldaan.
• Indien de betalingsachterstand (herinnering 1) niet binnen 14 dagen wordt voldaan, zal Vrouwfit bij de eerstvolgende incasso het openstaande bedrag opnieuw incasseren.
• Bij opnieuw niet kunnen incasseren van het maandelijkse abonnementsgeld ontvangt ondergetekende opnieuw een e-mail (herinnering 2). De betaling dient binnen 14 dagen na ontvangst van de herinnering te worden voldaan.
• Indien betaling uitblijft door de ondergetekende, zal deze betalingsachterstand worden overgedragen aan een gerechtsdeurwaarder. Vanaf dat moment zijn alle kosten hieraan verbonden, inclusief de wettelijke rente en de buitenrechtelijke en gerechtelijke incassokosten, geheel voor rekening van ondergetekende.
• Tegelijkertijd zal Vrouwfit overgaan tot het vorderen van al hetgeen ondergetekende verschuldigd is, inclusief alle nog niet betaalde abonnementsgelden tot en met de laatste dag van de abonnementsperiode.
• Bij uitblijvende betalingen door ondergetekende behoudt Vrouwfit tevens het recht om het abonnement te beëindigen, zonder dat de verplichting tot betaling komt te vervallen.

Looptijd overeenkomst:
• Deze overeenkomst heeft een minimale looptijd van 12 maanden, ingaande op de eerste dag van de aankomende maand.
• Deze overeenkomst wordt automatisch en stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tegen de op dat moment geldende abonnementsprijs.
• Na een periode van 12 maanden kan de overeenkomst worden opgezegd, waarbij een opzegtermijn van 1 kalendermaand geldt.
• Opzegging kan uitsluitend plaatsvinden door het volledig invullen van het opzegformulier en het indienen ervan bij Vrouwfit.
• De opzegtermijn gaat in op de 1e dag van de maand volgend op de inleverdatum van het ingevulde opzegformulier.
• Voor beëindiging van deze overeenkomst zal ondergetekende een bevestiging per e-mail ontvangen van Vrouwfit.

Stilzetten of vroegtijdig beëindigen van de overeenkomst:
• Bij zwangerschap kan het abonnement, met een geldige zwangerschapsverklaring en na overleg met de directie, tijdelijk worden stopgezet voor een periode van maximaal 8 weken na de bevalling.
• In geval van ernstige ziekte en/of blessures kan het abonnement, met een geldige doktersverklaring en na overleg met de directie, tijdelijk worden stopgezet.
• Ondergetekende heeft het recht om het lidmaatschap binnen 14 dagen na ondertekening van het contract te herroepen. Indien het lidmaatschap gedurende deze periode niet is gebruikt, is de annulering kosteloos. Indien het lidmaatschap wel is gebruikt tijdens deze periode, kan Vrouwfit lidmaatschapskosten pro rata in rekening brengen (vanaf de activering van het lidmaatschap tot aan de dag van annulering, inclusief eventuele administratiekosten).
• Vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst is mogelijk bij verhuizing buiten de gemeente, met een schriftelijk bewijs en na overleg met de directie. Hierbij dient tevens het opzegformulier te worden ingevuld en geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
• Een abonnementsovername is mogelijk in overleg met ons management, waarbij een lopend lidmaatschap volledig wordt overgenomen door een nieuw lid.
• In geval van overmacht, zoals tijdelijke sluiting door een pandemie, wordt het incasso voortgezet. Echter, ondergetekende kan binnen 30 dagen per e-mail aangeven dat het incasso gedurende die tijd bevroren dient te blijven.

Algemene bepalingen
• Bij ondertekening van deze overeenkomst is ondergetekende minimaal 18 jaar oud.
• Indien ondergetekende 16 of 17 jaar oud is, dient machtiging ondertekend te worden door een ouder/voogd.
• Vrouwfit behoudt te allen tijde het recht om tariefsverhogingen door te berekenen (tot een maximumbedrag van € 3,- per jaar) en om de algemene voorwaarden en/of huisregels aan te passen.
• Ondergetekende is zich ervan bewust dat Vrouwfit een sportschool is exclusief voor vrouwen en dus alleen vrouwelijke leden heeft.
• Een lidmaatschap bij Vrouwfit is uitsluitend geldig voor één persoon en mag onder geen enkele omstandigheid worden gedeeld met derden.
• Vrouwfit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade, letsel of vermissing.
• Ondergetekende stemt ermee in om e-mails, pushberichten en nieuwsberichten te ontvangen vanuit Vrouwfit en onze beschikbare app.

Betaling
• Door het plaatsen van een handtekening onder deze overeenkomst is ondergetekende verplicht ervoor te zorgen dat de maandelijkse incasso kan plaatsvinden.
• De incasso vindt doorgaans plaats rond de 27e van elke kalendermaand.
• Het maandelijkse incasso dat elke maand plaatsvindt, is voor de komende maand. Dit betekent dat als er bij inschrijving niet direct een betaling plaatsvindt voor de huidige maand, er bij de eerste incasso geld wordt geïncasseerd voor de resterende dagen van de eerste maand van ingang van het abonnement en de komende maand.
• Indien het maandelijkse abonnementsgeld niet geïncasseerd kan worden, ontvangt ondergetekende een e-mail (herinnering 1). De betaling dient binnen 14 dagen na ontvangst van de herinnering te worden voldaan.
• Indien de betalingsachterstand (herinnering 1) niet binnen 14 dagen wordt voldaan, zal Vrouwfit bij de eerstvolgende incasso het openstaande bedrag opnieuw incasseren.
• Bij opnieuw niet kunnen incasseren van het maandelijkse abonnementsgeld ontvangt ondergetekende opnieuw een e-mail (herinnering 2). De betaling dient binnen 14 dagen na ontvangst van de herinnering te worden voldaan.
• Indien betaling uitblijft door de ondergetekende, zal deze betalingsachterstand worden overgedragen aan een gerechtsdeurwaarder. Vanaf dat moment zijn alle kosten hieraan verbonden, inclusief de wettelijke rente en de buitenrechtelijke en gerechtelijke incassokosten, geheel voor rekening van ondergetekende.
• Tegelijkertijd zal Vrouwfit overgaan tot het vorderen van al hetgeen ondergetekende verschuldigd is, inclusief alle nog niet betaalde abonnementsgelden tot en met de laatste dag van de abonnementsperiode.
• Bij uitblijvende betalingen door ondergetekende behoudt Vrouwfit tevens het recht om het abonnement te beëindigen, zonder dat de verplichting tot betaling komt te vervallen.

Looptijd overeenkomst
• Deze overeenkomst heeft een minimale looptijd van 24 maanden, ingaande op de eerste dag van de aankomende maand.
• Deze overeenkomst wordt automatisch en stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tegen de op dat moment geldende abonnementsprijs.
• Na een periode van 24 maanden kan de overeenkomst worden opgezegd, waarbij een opzegtermijn van 1 kalendermaand geldt.
• Opzegging kan uitsluitend plaatsvinden door het volledig invullen van het opzegformulier en het indienen ervan bij Vrouwfit.
• De opzegtermijn gaat in op de 1e dag van de maand volgend op de inleverdatum van het ingevulde opzegformulier.
• Voor beëindiging van deze overeenkomst zal ondergetekende een bevestiging per e-mail ontvangen van Vrouwfit.

Stilzetten of vroegtijdig beëindigen overeenkomst
• Bij zwangerschap kan het abonnement, met een geldige zwangerschapsverklaring en na overleg met de directie, tijdelijk worden stopgezet voor een periode van maximaal 8 weken na de bevalling.
• In geval van ernstige ziekte en/of blessures kan het abonnement, met een geldige doktersverklaring en na overleg met de directie, tijdelijk worden stopgezet.
• Ondergetekende heeft het recht om het lidmaatschap binnen 14 dagen na ondertekening van het contract te herroepen. Indien het lidmaatschap gedurende deze periode niet is gebruikt, is de annulering kosteloos. Indien het lidmaatschap wel is gebruikt tijdens deze periode, kan Vrouwfit lidmaatschapskosten pro rata in rekening brengen (vanaf de activering van het lidmaatschap tot aan de dag van annulering, inclusief eventuele administratiekosten).
• Vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst is mogelijk bij verhuizing buiten de gemeente, met een schriftelijk bewijs en na overleg met de directie. Hierbij dient tevens het opzegformulier te worden ingevuld en geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
• Een abonnementsovername is mogelijk in overleg met ons management, waarbij een lopend lidmaatschap volledig wordt overgenomen door een nieuw lid.
• In geval van overmacht, zoals tijdelijke sluiting door een pandemie, wordt het incasso voortgezet. Echter, ondergetekende kan binnen 30 dagen per e-mail aangeven dat het incasso gedurende die tijd bevroren dient te blijven.

Algemene bepalingen
• Bij ondertekening van deze overeenkomst is ondergetekende minimaal 18 jaar oud.
• Indien ondergetekende 16 of 17 jaar oud is, dient machtiging ondertekend te worden door een ouder/voogd.
• Vrouwfit behoudt te allen tijde het recht om tariefsverhogingen door te berekenen (tot een maximumbedrag van € 3,- per jaar) en om de algemene voorwaarden en/of huisregels aan te passen.
• Ondergetekende is zich ervan bewust dat Vrouwfit een sportschool is exclusief voor vrouwen en dus alleen vrouwelijke leden heeft.
• Een lidmaatschap bij Vrouwfit is uitsluitend geldig voor één persoon en mag onder geen enkele omstandigheid worden gedeeld met derden.
• Vrouwfit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade, letsel of vermissing.
• Ondergetekende stemt ermee in om e-mails, pushberichten en nieuwsberichten te ontvangen vanuit Vrouwfit en onze beschikbare app.

Betaling
• • Door het plaatsen van een handtekening onder deze overeenkomst is ondergetekende verplicht ervoor te zorgen dat de maandelijkse incasso kan plaatsvinden.
• De incasso vindt doorgaans plaats rond de 27e van elke kalendermaand.
• Het maandelijkse incasso dat elke maand plaatsvindt, is voor de komende maand. Dit betekent dat als er bij inschrijving niet direct een betaling plaatsvindt voor de huidige maand, er bij de eerste incasso geld wordt geïncasseerd voor de resterende dagen van de eerste maand van ingang van het abonnement en de komende maand.
• Indien het maandelijkse abonnementsgeld niet geïncasseerd kan worden, ontvangt ondergetekende een e-mail (herinnering 1). De betaling dient binnen 14 dagen na ontvangst van de herinnering te worden voldaan.
• Indien de betalingsachterstand (herinnering 1) niet binnen 14 dagen wordt voldaan, zal Vrouwfit bij de eerstvolgende incasso het openstaande bedrag opnieuw incasseren.
• Bij opnieuw niet kunnen incasseren van het maandelijkse abonnementsgeld ontvangt ondergetekende opnieuw een e-mail (herinnering 2). De betaling dient binnen 14 dagen na ontvangst van de herinnering te worden voldaan.
• Indien betaling uitblijft door de ondergetekende, zal deze betalingsachterstand worden overgedragen aan een gerechtsdeurwaarder. Vanaf dat moment zijn alle kosten hieraan verbonden, inclusief de wettelijke rente en de buitenrechtelijke en gerechtelijke incassokosten, geheel voor rekening van ondergetekende.
• Tegelijkertijd zal Vrouwfit overgaan tot het vorderen van al hetgeen ondergetekende verschuldigd is, inclusief alle nog niet betaalde abonnementsgelden tot en met de laatste dag van de abonnementsperiode.
• Bij uitblijvende betalingen door ondergetekende behoudt Vrouwfit tevens het recht om het abonnement te beëindigen, zonder dat de verplichting tot betaling komt te vervallen.

Looptijd overeenkomst
• Deze overeenkomst heeft een minimale looptijd van 6 maanden, ingaande op de eerste dag van de aankomende maand.
• Deze overeenkomst wordt automatisch en stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tegen de op dat moment geldende abonnementsprijs.
• Na een periode van 6 maanden kan de overeenkomst worden opgezegd, waarbij een opzegtermijn van 1 kalendermaand geldt.
• Opzegging kan uitsluitend plaatsvinden door het volledig invullen van het opzegformulier en het indienen ervan bij Vrouwfit.
• De opzegtermijn gaat in op de 1e dag van de maand volgend op de inleverdatum van het ingevulde opzegformulier.
• Voor beëindiging van deze overeenkomst zal ondergetekende een bevestiging per e-mail ontvangen van Vrouwfit.

Stilzetten of vroegtijdig beëindigen overeenkomst
• Bij zwangerschap kan het abonnement, met een geldige zwangerschapsverklaring en na overleg met de directie, tijdelijk worden stopgezet voor een periode van maximaal 8 weken na de bevalling.
• In geval van ernstige ziekte en/of blessures kan het abonnement, met een geldige doktersverklaring en na overleg met de directie, tijdelijk worden stopgezet.
• Ondergetekende heeft het recht om het lidmaatschap binnen 14 dagen na ondertekening van het contract te herroepen. Indien het lidmaatschap gedurende deze periode niet is gebruikt, is de annulering kosteloos. Indien het lidmaatschap wel is gebruikt tijdens deze periode, kan Vrouwfit lidmaatschapskosten pro rata in rekening brengen (vanaf de activering van het lidmaatschap tot aan de dag van annulering, inclusief eventuele administratiekosten).
• Vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst is mogelijk bij verhuizing buiten de gemeente, met een schriftelijk bewijs en na overleg met de directie. Hierbij dient tevens het opzegformulier te worden ingevuld en geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
• Een abonnementsovername is mogelijk in overleg met ons management, waarbij een lopend lidmaatschap volledig wordt overgenomen door een nieuw lid.
• In geval van overmacht, zoals tijdelijke sluiting door een pandemie, wordt het incasso voortgezet. Echter, ondergetekende kan binnen 30 dagen per e-mail aangeven dat het incasso gedurende die tijd bevroren dient te blijven.

Algemene bepalingen
• Bij ondertekening van deze overeenkomst is ondergetekende minimaal 18 jaar oud.
• Indien ondergetekende 16 of 17 jaar oud is, dient machtiging ondertekend te worden door een ouder/voogd.
• Ondergetekende is zich ervan bewust dat dit abonnement beperkingen heeft met betrekking tot het gebruik van de faciliteiten, waarbij alleen toegang mogelijk is op de dagen van maandag tot en met vrijdag tussen 12:00 en 17:00 uur.
• Vrouwfit behoudt te allen tijde het recht om tariefsverhogingen door te berekenen (tot een maximumbedrag van € 3,- per jaar) en om de algemene voorwaarden en/of huisregels aan te passen.
• Ondergetekende is zich ervan bewust dat Vrouwfit een sportschool is exclusief voor vrouwen en dus alleen vrouwelijke leden heeft.
• Een lidmaatschap bij Vrouwfit is uitsluitend geldig voor één persoon en mag onder geen enkele omstandigheid worden gedeeld met derden.
• Vrouwfit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade, letsel of vermissing.
• Ondergetekende stemt ermee in om e-mails, pushberichten en nieuwsberichten te ontvangen vanuit Vrouwfit en onze beschikbare app.

Betaling
• Door het plaatsen van een handtekening onder deze overeenkomst is ondergetekende verplicht ervoor te zorgen dat de maandelijkse incasso kan plaatsvinden.
• De incasso vindt doorgaans plaats rond de 27e van elke kalendermaand.
• Het maandelijkse incasso dat elke maand plaatsvindt, is voor de komende maand. Dit betekent dat als er bij inschrijving niet direct een betaling plaatsvindt voor de huidige maand, er bij de eerste incasso geld wordt geïncasseerd voor de resterende dagen van de eerste maand van ingang van het abonnement en de komende maand.
• Indien het maandelijkse abonnementsgeld niet geïncasseerd kan worden, ontvangt ondergetekende een e-mail (herinnering 1). De betaling dient binnen 14 dagen na ontvangst van de herinnering te worden voldaan.
• Indien de betalingsachterstand (herinnering 1) niet binnen 14 dagen wordt voldaan, zal Vrouwfit bij de eerstvolgende incasso het openstaande bedrag opnieuw incasseren.
• Bij opnieuw niet kunnen incasseren van het maandelijkse abonnementsgeld ontvangt ondergetekende opnieuw een e-mail (herinnering 2). De betaling dient binnen 14 dagen na ontvangst van de herinnering te worden voldaan.
• Indien betaling uitblijft door de ondergetekende, zal deze betalingsachterstand worden overgedragen aan een gerechtsdeurwaarder. Vanaf dat moment zijn alle kosten hieraan verbonden, inclusief de wettelijke rente en de buitenrechtelijke en gerechtelijke incassokosten, geheel voor rekening van ondergetekende.
• Tegelijkertijd zal Vrouwfit overgaan tot het vorderen van al hetgeen ondergetekende verschuldigd is, inclusief alle nog niet betaalde abonnementsgelden tot en met de laatste dag van de abonnementsperiode.
• Bij uitblijvende betalingen door ondergetekende behoudt Vrouwfit tevens het recht om het abonnement te beëindigen, zonder dat de verplichting tot betaling komt te vervallen.

Looptijd overeenkomst
• Deze overeenkomst heeft een minimale looptijd van 12 maanden, ingaande op de eerste dag van de aankomende maand.
• Deze overeenkomst wordt automatisch en stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tegen de op dat moment geldende abonnementsprijs.
• Na een periode van 12 maanden kan de overeenkomst worden opgezegd, waarbij een opzegtermijn van 1 kalendermaand geldt.
• Opzegging kan uitsluitend plaatsvinden door het volledig invullen van het opzegformulier en het indienen ervan bij Vrouwfit.
• De opzegtermijn gaat in op de 1e dag van de maand volgend op de inleverdatum van het ingevulde opzegformulier.
• Voor beëindiging van deze overeenkomst zal ondergetekende een bevestiging per e-mail ontvangen van Vrouwfit.

Stilzetten of vroegtijdig beëindigen overeenkomst
• Bij zwangerschap kan het abonnement, met een geldige zwangerschapsverklaring en na overleg met de directie, tijdelijk worden stopgezet voor een periode van maximaal 8 weken na de bevalling.
• In geval van ernstige ziekte en/of blessures kan het abonnement, met een geldige doktersverklaring en na overleg met de directie, tijdelijk worden stopgezet.
• Ondergetekende heeft het recht om het lidmaatschap binnen 14 dagen na ondertekening van het contract te herroepen. Indien het lidmaatschap gedurende deze periode niet is gebruikt, is de annulering kosteloos. Indien het lidmaatschap wel is gebruikt tijdens deze periode, kan Vrouwfit lidmaatschapskosten pro rata in rekening brengen (vanaf de activering van het lidmaatschap tot aan de dag van annulering, inclusief eventuele administratiekosten).
• Vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst is mogelijk bij verhuizing buiten de gemeente, met een schriftelijk bewijs en na overleg met de directie. Hierbij dient tevens het opzegformulier te worden ingevuld en geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
• Een abonnementsovername is mogelijk in overleg met ons management, waarbij een lopend lidmaatschap volledig wordt overgenomen door een nieuw lid.
• In geval van overmacht, zoals tijdelijke sluiting door een pandemie, wordt het incasso voortgezet. Echter, ondergetekende kan binnen 30 dagen per e-mail aangeven dat het incasso gedurende die tijd bevroren dient te blijven.

Algemene bepalingen
• Bij ondertekening van deze overeenkomst is ondergetekende minimaal 18 jaar oud.
• Indien ondergetekende 16 of 17 jaar oud is, dient machtiging ondertekend te worden door een ouder/voogd.
• Ondergetekende dient student te zijn en dit te kunnen aantonen met de eigen collegekaart.
• Vrouwfit behoudt te allen tijde het recht om tariefsverhogingen door te berekenen (tot een maximumbedrag van € 3,- per jaar) en om de algemene voorwaarden en/of huisregels aan te passen.
• Ondergetekende is zich ervan bewust dat Vrouwfit een sportschool is exclusief voor vrouwen en dus alleen vrouwelijke leden heeft.
• Een lidmaatschap bij Vrouwfit is uitsluitend geldig voor één persoon en mag onder geen enkele omstandigheid worden gedeeld met derden.
• Vrouwfit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade, letsel of vermissing.
• Ondergetekende stemt ermee in om e-mails, pushberichten en nieuwsberichten te ontvangen vanuit Vrouwfit en onze beschikbare app.

Betaling
• Door het plaatsen van een handtekening onder deze overeenkomst is ondergetekende verplicht ervoor te zorgen dat de maandelijkse incasso kan plaatsvinden.
• De incasso vindt doorgaans plaats rond de 27e van elke kalendermaand.
• Het maandelijkse incasso dat elke maand plaatsvindt, is voor de komende maand. Dit betekent dat als er bij inschrijving niet direct een betaling plaatsvindt voor de huidige maand, er bij de eerste incasso geld wordt geïncasseerd voor de resterende dagen van de eerste maand van ingang van het abonnement en de komende maand.
• Indien het maandelijkse abonnementsgeld niet geïncasseerd kan worden, ontvangt ondergetekende een e-mail (herinnering 1). De betaling dient binnen 14 dagen na ontvangst van de herinnering te worden voldaan.
• Indien de betalingsachterstand (herinnering 1) niet binnen 14 dagen wordt voldaan, zal Vrouwfit bij de eerstvolgende incasso het openstaande bedrag opnieuw incasseren.
• Bij opnieuw niet kunnen incasseren van het maandelijkse abonnementsgeld ontvangt ondergetekende opnieuw een e-mail (herinnering 2). De betaling dient binnen 14 dagen na ontvangst van de herinnering te worden voldaan.
• Indien betaling uitblijft door de ondergetekende, zal deze betalingsachterstand worden overgedragen aan een gerechtsdeurwaarder. Vanaf dat moment zijn alle kosten hieraan verbonden, inclusief de wettelijke rente en de buitenrechtelijke en gerechtelijke incassokosten, geheel voor rekening van ondergetekende.
• Tegelijkertijd zal Vrouwfit overgaan tot het vorderen van al hetgeen ondergetekende verschuldigd is, inclusief alle nog niet betaalde abonnementsgelden tot en met de laatste dag van de abonnementsperiode.
• Bij uitblijvende betalingen door ondergetekende behoudt Vrouwfit tevens het recht om het abonnement te beëindigen, zonder dat de verplichting tot betaling komt te vervallen.

Looptijd overeenkomst
• Deze overeenkomst heeft een minimale looptijd van 12 maanden, ingaande op de eerste dag van de aankomende maand.
• Deze overeenkomst wordt automatisch en stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tegen de op dat moment geldende abonnementsprijs.
• Na een periode van 12 maanden kan de overeenkomst worden opgezegd, waarbij een opzegtermijn van 1 kalendermaand geldt.
• Opzegging kan uitsluitend plaatsvinden door het volledig invullen van het opzegformulier en het indienen ervan bij Vrouwfit.
• De opzegtermijn gaat in op de 1e dag van de maand volgend op de inleverdatum van het ingevulde opzegformulier.
• Voor beëindiging van deze overeenkomst zal ondergetekende een bevestiging per e-mail ontvangen van Vrouwfit.

Stilzetten of vroegtijdig beëindigen overeenkomst
• Bij zwangerschap kan het abonnement, met een geldige zwangerschapsverklaring en na overleg met de directie, tijdelijk worden stopgezet voor een periode van maximaal 8 weken na de bevalling.
• In geval van ernstige ziekte en/of blessures kan het abonnement, met een geldige doktersverklaring en na overleg met de directie, tijdelijk worden stopgezet.
• Ondergetekende heeft het recht om het lidmaatschap binnen 14 dagen na ondertekening van het contract te herroepen. Indien het lidmaatschap gedurende deze periode niet is gebruikt, is de annulering kosteloos. Indien het lidmaatschap wel is gebruikt tijdens deze periode, kan Vrouwfit lidmaatschapskosten pro rata in rekening brengen (vanaf de activering van het lidmaatschap tot aan de dag van annulering, inclusief eventuele administratiekosten).
• Vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst is mogelijk bij verhuizing buiten de gemeente, met een schriftelijk bewijs en na overleg met de directie. Hierbij dient tevens het opzegformulier te worden ingevuld en geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
• Een abonnementsovername is mogelijk in overleg met ons management, waarbij een lopend lidmaatschap volledig wordt overgenomen door een nieuw lid.
• In geval van overmacht, zoals tijdelijke sluiting door een pandemie, wordt het incasso voortgezet. Echter, ondergetekende kan binnen 30 dagen per e-mail aangeven dat het incasso gedurende die tijd bevroren dient te blijven.

Algemene bepalingen
• Bij ondertekening van deze overeenkomst is ondergetekende minimaal 18 jaar oud.
• Indien ondergetekende 16 of 17 jaar oud is, dient machtiging ondertekend te worden door een ouder/voogd.
• Ondergetekende is op het moment van ondertekening verzekerd bij de verzekeringsmaatschappij Zorg & Zekerheid en kan dit aantonen met haar persoonlijke Zorg en Zekerheid-pas.
• Vrouwfit behoudt te allen tijde het recht om tariefsverhogingen door te berekenen (tot een maximumbedrag van € 3,- per jaar) en om de algemene voorwaarden en/of huisregels aan te passen.
• Ondergetekende is zich ervan bewust dat Vrouwfit een sportschool is exclusief voor vrouwen en dus alleen vrouwelijke leden heeft.
• Een lidmaatschap bij Vrouwfit is uitsluitend geldig voor één persoon en mag onder geen enkele omstandigheid worden gedeeld met derden.
• Vrouwfit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade, letsel of vermissing.
• Ondergetekende stemt ermee in om e-mails, pushberichten en nieuwsberichten te ontvangen vanuit Vrouwfit en onze beschikbare app.

Betaling
• Door het plaatsen van een handtekening onder deze overeenkomst is ondergetekende verplicht ervoor te zorgen dat de maandelijkse incasso kan plaatsvinden.
• De incasso vindt doorgaans plaats rond de 27e van elke kalendermaand.
• Het maandelijkse incasso dat elke maand plaatsvindt, is voor de komende maand. Dit betekent dat als er bij inschrijving niet direct een betaling plaatsvindt voor de huidige maand, er bij de eerste incasso geld wordt geïncasseerd voor de resterende dagen van de eerste maand van ingang van het abonnement en de komende maand.
• Indien het maandelijkse abonnementsgeld niet geïncasseerd kan worden, ontvangt ondergetekende een e-mail (herinnering 1). De betaling dient binnen 14 dagen na ontvangst van de herinnering te worden voldaan.
• Indien de betalingsachterstand (herinnering 1) niet binnen 14 dagen wordt voldaan, zal Vrouwfit bij de eerstvolgende incasso het openstaande bedrag opnieuw incasseren.
• Bij opnieuw niet kunnen incasseren van het maandelijkse abonnementsgeld ontvangt ondergetekende opnieuw een e-mail (herinnering 2). De betaling dient binnen 14 dagen na ontvangst van de herinnering te worden voldaan.
• Indien betaling uitblijft door de ondergetekende, zal deze betalingsachterstand worden overgedragen aan een gerechtsdeurwaarder. Vanaf dat moment zijn alle kosten hieraan verbonden, inclusief de wettelijke rente en de buitenrechtelijke en gerechtelijke incassokosten, geheel voor rekening van ondergetekende.
• Tegelijkertijd zal Vrouwfit overgaan tot het vorderen van al hetgeen ondergetekende verschuldigd is, inclusief alle nog niet betaalde abonnementsgelden tot en met de laatste dag van de abonnementsperiode.
• Bij uitblijvende betalingen door ondergetekende behoudt Vrouwfit tevens het recht om het abonnement te beëindigen, zonder dat de verplichting tot betaling komt te vervallen.

Looptijd overeenkomst
• Deze overeenkomst heeft een minimale looptijd van 12 maanden, ingaande op de eerste dag van de aankomende maand.
• Deze overeenkomst wordt automatisch en stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tegen de op dat moment geldende abonnementsprijs.
• Na een periode van 12 maanden kan de overeenkomst worden opgezegd, waarbij een opzegtermijn van 1 kalendermaand geldt.
• Opzegging kan uitsluitend plaatsvinden door het volledig invullen van het opzegformulier en het indienen ervan bij Vrouwfit.
• De opzegtermijn gaat in op de 1e dag van de maand volgend op de inleverdatum van het ingevulde opzegformulier.
• Voor beëindiging van deze overeenkomst zal ondergetekende een bevestiging per e-mail ontvangen van Vrouwfit.

Stilzetten of vroegtijdig beëindigen overeenkomst
• Bij zwangerschap kan het abonnement, met een geldige zwangerschapsverklaring en na overleg met de directie, tijdelijk worden stopgezet voor een periode van maximaal 8 weken na de bevalling.
• In geval van ernstige ziekte en/of blessures kan het abonnement, met een geldige doktersverklaring en na overleg met de directie, tijdelijk worden stopgezet.
• Ondergetekende heeft het recht om het lidmaatschap binnen 14 dagen na ondertekening van het contract te herroepen. Indien het lidmaatschap gedurende deze periode niet is gebruikt, is de annulering kosteloos. Indien het lidmaatschap wel is gebruikt tijdens deze periode, kan Vrouwfit lidmaatschapskosten pro rata in rekening brengen (vanaf de activering van het lidmaatschap tot aan de dag van annulering, inclusief eventuele administratiekosten).
• Vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst is mogelijk bij verhuizing buiten de gemeente, met een schriftelijk bewijs en na overleg met de directie. Hierbij dient tevens het opzegformulier te worden ingevuld en geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
• Een abonnementsovername is mogelijk in overleg met ons management, waarbij een lopend lidmaatschap volledig wordt overgenomen door een nieuw lid.
• In geval van overmacht, zoals tijdelijke sluiting door een pandemie, wordt het incasso voortgezet. Echter, ondergetekende kan binnen 30 dagen per e-mail aangeven dat het incasso gedurende die tijd bevroren dient te blijven.

Algemene bepalingen
• Bij ondertekening van deze overeenkomst is ondergetekende minimaal 55 jaar oud.
• Ondergetekende is zich ervan bewust dat dit abonnement beperkingen heeft met betrekking tot het gebruik van de faciliteiten, waarbij alleen toegang mogelijk is op de dagen dinsdag en donderdag tussen 08:00 en 16:00 uur.
• Vrouwfit behoudt te allen tijde het recht om tariefsverhogingen door te berekenen (tot een maximumbedrag van € 3,- per jaar) en om de algemene voorwaarden en/of huisregels aan te passen.
• Ondergetekende is zich ervan bewust dat Vrouwfit een sportschool is exclusief voor vrouwen en dus alleen vrouwelijke leden heeft.
• Een lidmaatschap bij Vrouwfit is uitsluitend geldig voor één persoon en mag onder geen enkele omstandigheid worden gedeeld met derden.
• Vrouwfit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade, letsel of vermissing.
• Ondergetekende stemt ermee in om e-mails, pushberichten en nieuwsberichten te ontvangen vanuit Vrouwfit en onze beschikbare app.

Betaling
• Door het plaatsen van een handtekening onder deze overeenkomst is ondergetekende verplicht ervoor te zorgen dat de maandelijkse incasso kan plaatsvinden.
• De incasso vindt doorgaans plaats rond de 27e van elke kalendermaand.
• Het maandelijkse incasso dat elke maand plaatsvindt, is voor de komende maand. Dit betekent dat als er bij inschrijving niet direct een betaling plaatsvindt voor de huidige maand, er bij de eerste incasso geld wordt geïncasseerd voor de resterende dagen van de eerste maand van ingang van het abonnement en de komende maand.
• Indien het maandelijkse abonnementsgeld niet geïncasseerd kan worden, ontvangt ondergetekende een e-mail (herinnering 1). De betaling dient binnen 14 dagen na ontvangst van de herinnering te worden voldaan.
• Indien de betalingsachterstand (herinnering 1) niet binnen 14 dagen wordt voldaan, zal Vrouwfit bij de eerstvolgende incasso het openstaande bedrag opnieuw incasseren.
• Bij opnieuw niet kunnen incasseren van het maandelijkse abonnementsgeld ontvangt ondergetekende opnieuw een e-mail (herinnering 2). De betaling dient binnen 14 dagen na ontvangst van de herinnering te worden voldaan.
• Indien betaling uitblijft door de ondergetekende, zal deze betalingsachterstand worden overgedragen aan een gerechtsdeurwaarder. Vanaf dat moment zijn alle kosten hieraan verbonden, inclusief de wettelijke rente en de buitenrechtelijke en gerechtelijke incassokosten, geheel voor rekening van ondergetekende.
• Tegelijkertijd zal Vrouwfit overgaan tot het vorderen van al hetgeen ondergetekende verschuldigd is, inclusief alle nog niet betaalde abonnementsgelden tot en met de laatste dag van de abonnementsperiode.
• Bij uitblijvende betalingen door ondergetekende behoudt Vrouwfit tevens het recht om het abonnement te beëindigen, zonder dat de verplichting tot betaling komt te vervallen.

Looptijd overeenkomst
• Deze overeenkomst heeft een minimale looptijd van 1 maand, ingaande op de eerste dag van de aankomende maand.
• Deze overeenkomst wordt automatisch en stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tegen de op dat moment geldende abonnementsprijs.
• Na een periode van 1 maand kan de overeenkomst worden opgezegd.
• Opzegging kan uitsluitend plaatsvinden door het volledig invullen van het opzegformulier en het indienen ervan bij Vrouwfit.
• Voor beëindiging van deze overeenkomst zal ondergetekende een bevestiging per e-mail ontvangen van Vrouwfit.

Stilzetten of vroegtijdig beëindigen overeenkomst
• Bij zwangerschap kan het abonnement, met een geldige zwangerschapsverklaring en na overleg met de directie, tijdelijk worden stopgezet voor een periode van maximaal 8 weken na de bevalling.
• In geval van ernstige ziekte en/of blessures kan het abonnement, met een geldige doktersverklaring en na overleg met de directie, tijdelijk worden stopgezet.
• Ondergetekende heeft het recht om het lidmaatschap binnen 14 dagen na ondertekening van het contract te herroepen. Indien het lidmaatschap gedurende deze periode niet is gebruikt, is de annulering kosteloos. Indien het lidmaatschap wel is gebruikt tijdens deze periode, kan Vrouwfit lidmaatschapskosten pro rata in rekening brengen (vanaf de activering van het lidmaatschap tot aan de dag van annulering, inclusief eventuele administratiekosten).
• Vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst is mogelijk bij verhuizing buiten de gemeente, met een schriftelijk bewijs en na overleg met de directie. Hierbij dient tevens het opzegformulier te worden ingevuld en geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
• Een abonnementsovername is mogelijk in overleg met ons management, waarbij een lopend lidmaatschap volledig wordt overgenomen door een nieuw lid.
• In geval van overmacht, zoals tijdelijke sluiting door een pandemie, wordt het incasso voortgezet. Echter, ondergetekende kan binnen 30 dagen per e-mail aangeven dat het incasso gedurende die tijd bevroren dient te blijven.

Algemene bepalingen
Ondergetekende is ten minste 16 jaar oud op het moment van ondertekening van deze
overeenkomst.
• Dit lidmaatschap geeft toegang tot de sportschool voor tien keer. Indien niet alle tien de ritten
binnen de geldigheidsperiode worden gebruikt, heeft ondergetekende geen recht op restitutie
van de ongebruikte ritten.
• De geldigheidsduur van de lidmaatschapskaart is 12 maanden vanaf de datum van aankoop.
• Ondergetekende erkent dat Vrouwfit een sportschool is exclusief voor vrouwen, en daarom zijn
alleen vrouwelijke leden toegestaan.
• In het geval van zwangerschap kan, met een geldige zwangerschapsverklaring en in overleg
met de directie, de geldigheidsduur van de rittenkaart verlengd worden met maximaal 8
weken na de geboorte.
• In geval van ernstige ziekte en/of letsel(s) kan de geldigheidsduur van de rittenkaart verlengd
worden met een geldig doktersverklaring en in overleg met de directie.
• In geval van overmacht (zoals tijdelijke sluiting wegens een pandemie) kan ondergetekende
een verlenging van de geldigheidsduur van de rittenkaart aanvragen door vrouwfit hiervan
binnen 30 dagen per e-mail op de hoogte te stellen.
• Vrouwfit is niet aansprakelijk voor enige schade, letsel of verlies opgelopen tijdens de
lidmaatschapsperiode.
• Ondergetekende stemt ermee in om e-mails, pushmeldingen en nieuwsberichten van Vrouwfit
te ontvangen, inclusief updates via de beschikbare app.
• Door deze overeenkomst te ondertekenen, stemt ondergetekende ermee in om het volledige
bedrag van de rittenkaart vooraf te betalen.